Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

תקנון

 

קולנוע  תיעודי ישראלי: קולות חדשים, נועזים וניסיוניים בסרט התיעודי

 

1. הצהרת כוונות אמנותית
בכוונת בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") להעניק פרסים לסרטים תיעודיים ישראליים חדשים מטעם פסטיבל קולנוע דרום 2014(להלן: "הפסטיבל"), זאת במסגרת תוכנית "קולנוע תיעודי ישראלי: קולות חדשים, נועזים וניסיוניים בסרט התיעודי" (להלן: "התוכנית").
במסגרת התכנית, יחולקו פרסים לכל אחד מהסרטים שיבחרו להשתתף בתוכנית השנה.
בחירת הסרטים המועמדים לתכנית תיעשה לפני קיום הפסטיבל.
הפסטיבל והמכללה מבקשים לתת במה ליוצרים המשתמשים בשפה קולנועית ייחודית ושואפים ליצור מסגרת ומרחב דיון בקולנוע ישראלי.

 

2. מטרת התוכנית
ליצור מסגרת מעודדת ומתגמלת ליצירה קולנועית ישראלית צעירה ומקורית, שיש בה מן הנגיעה ברוח הפסטיבל. הפסטיבל מאמין בסרטים בהם היוצר מתבטא בשפה קולנועית ייחודית ומוכן להעז הן מבחינה צורנית והן מבחינה תכנית.

 

3. מהות הפרס


במסגרת התוכנית יוענקו פרסי עידוד לכל אחד מהסרטים שנבחרו להשתתף בתוכנית, בסך כולל של 50,000 ₪, אשר יחולק בין הסרטים שיבחרו, כפי שתחליט הנהלת הפסטיבל.
פרס יוענק לסרטים שיתקבלו לתוכנית בכפוף ובהתאם לאמור בפרק תנאי הענקת הפרס (להלן):
• הפרס יוענק כאמור לעיל לבמאי הסרט ו\או ליוצרים נוספים, ככל שהמכללה תחילט על כך.
• הסרטים שיבחרו לתוכנית, כמפורט להלן, יוקרנו בפסטיבל קולנוע דרום שעתיד להתקיים בתאריכים 8- 12 ביוני 2014.

 

4. הגשת מועמדות
• הגשת המועמדות לתכנית עד ליום ה' 20.2.2014 (או למועד אחר, ככל שיפורסם מועד אחר באתר הפסטיבל).
• הרשאים להגיש מועמדות הם יוצרי קולנוע ישראליים לסרטים בז'אנר תיעודי, ואשר מועד הפקתם הסתיים ב-12 החודשים שקדמו למועד קיום פסטיבל קולנוע דרום 2014. על הגשת המועמדות להתבצע עד ל יום ה' 6.2.2014. הפקת הסרט אמורה להסתיים לפי הנחיות המכללה. לא יתקבלו סרטים שהופקו במסגרות לימודיות.
• המשתתפים בתכנית מתחייבים כי הסרטים לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור לפני הקרנתם בפסטיבל, אלא בתיאום עם הנהלת הפסטיבל. תינתן עדיפות לסרטים בהקרנת בכורה.
• באחריות היוצרים והמפיקים להסדיר את כל הזכויות וההרשאות הדרושות מצדדים שלישיים להקרנות בפסטיבל.
• המשתתפים בתכנית מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה ובטופס ההרשמה, וכן חומרים נוספים ככל שיידרשו על ידי הנהלת הפרס.
• לתנאים נוספים בקשר להגשה ראה/י סעיף 7 להלן: "מה מגישים".

 


5. תנאי הענקת הפרס וזכאויות המכללה
• הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל, אשר רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם לפי שיקול דעתה.
• הוועדה תבחר את הסרטים המתאימים להשתתף בתכנית ובסופו של דבר להיות מוקרנים בפסטיבל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
• הסרטים שייבחרו ויוקרנו בפסטיבל יהיו הסרטים הזוכים בפרסים, והם מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ועם כל מי מטעמה במידה סבירה בכל הנוגע להשתתפותם בפסטיבל ו/או בתכנית, לרבות בפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט. מפיקי ויוצרי הסרט יופיעו באירוע הקרנת הסרט, ויעשו כל שביכולתם על מנת שמשתתפי הסרט יהיו נוכחים גם הם באירוע ההקרנה.
• במידה ויש מספר יוצרים, אופן החלוקה יקבע ביניהם ולמכללה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. הפרס יוענק בכפוף לכך שהיוצרים שייבחרו יודיעו למכללה על אופן החלוקה ביניהם בכתב, עד למועד שייקבע. במקרה שלא תועבר הודעה כאמור, תהיה המכללה רשאית לשלול את הזכאות לפרס. היוצרים אחראים לוודא כי הודעתם התקבלה.
• הזוכים מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה איכותי עם כתוביות בעברית ובאנגלית או תרגום דיגיטלי בעברית ובאנגלית. העותק יועבר להנהלת הפסטיבל, והפסטיבל יהיה רשאי לעשות שימושים בכתוביות ו/או בתרגום הדיגיטלי לצורך השימושים בסרטים כקבוע בתקנון זה.
• כל מס ו/או תשלום שיחול בגין קבלת הפרס, לרבות מע"מ, אם יחול, יחולו על זוכה הפרס בלבד.
• המכללה רשאית לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתוכנית במסגרת אירועי פסטיבל קולנוע דרום 2014, וכן להשתמש, באופן ובמדיה לפי שיקול דעתה של המכללה בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות או עד 10% מאורך הסרטים, לפי הארוך מביניהם וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות המכללה, לרבות קידום הפסטיבל ושיווקו.

 

6. לוחות זמנים ומועד הענקת הפרס
• הסרטים שייבחרו להשתתף בתוכנית ייבחרו עד ל-16.3.14, או מועד סמוך אחר בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי הוועדה שימונו לצורך העניין על ידי הנהלת הפסטיבל. הכרזה על הסרטים שיתקבלו להשתתף בתכנית תתקיים במועד שייקבע על ידי הנהלת הפסטיבל, ובטרם תחילת הפסטיבל.
• העברת עותק סופי למשרדי הפסטיבל - עד ליום ה' 15.5.2014.
• הסרטים שיתקבלו לתוכנית יוקרנו במהלך ימי הפסטיבל, העתיד להתקיים בין התאריכים 8.6.14- 12.6.14, והכל מבלי לגרוע מהשימושים הנוספים, כמפורט לעיל. שיבוץ הסרטים שיתקבלו בתוכנית הפסטיבל יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
• הפרס עצמו יוענק לאחר קבלתו אצל המכללה מהגורמים שיתמכו בפסטיבל, זאת, לאחר הודעה שתימסר בנפרד לזוכים, ותפורסם באתר הפסטיבל שכתובתו Csf.sapir.ac.il.
• לוחות הזמנים הקשורים בתכנית ובהענקת הפרס עשויים להשתנות. לצורך בדיקת המועדים הסופיים שיקבעו, וכן לצורך העברת לוחות הזמנים להפקת הסרטים, ובדיקת התאמתם (ככל הנדרש) יש ליצור קשר במייל עם ענת אבן: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת .


7. מה מגישים?
• טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית וחתום ע"י מגיש המועמדות לפרס (להלן: "הטופס האלקטרוני") המפורסם באתר הפסטיבל שכתובתו: Csf.sapir.ac.il (להלן: "אתר האינטרנט של הפסטיבל"). לחץ/י כאן למעבר לטופס
• סינופסיס קצר (באמצעות הטופס האלקטרוני).
• לינק לצפייה בסרט (במידה והסרט לא הושלם תוגש גרסאת ראף קאט). את הלינק והסיסמא יש לשלוח למייל כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת .
• במידה והסרט יתקבל לתכנית הפסטיבל, יש לשלוח עד למועד האמור לעיל עותק המיועד להקרנה של הסרט בפורמט הקרנה איכותי עם כתוביות בעברית ובאנגלית או תרגום דיגיטלי בעברית ובאנגלית. המכללה תודיע על הפורמט הנדרש לצורך כך, וכן על מועדי ההגשה ותנאים נוספים
• במידה והסרט יתקבל לתוכנית הפסטיבל, יש לשלוח בנוסף: 2 פוסטרים, טריילר של הסרט על בטא / מיני די.וי / די.וי.קאם, יש להקפיד לרשום על הסרט TC כניסה ויציאה, שיטת הקרנה ופורמט סאונד. המכללה רשאית להוסיף ו/או לשנות מדרישותיה בקשר לתנאים אלו.
• הנהלת הפסטיבל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י תקנון זה.

 

8. כללי
• האמור במסמך זה מהווה תקנון ההשתתפות בתכנית. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו לרבות תנאי מתן הפרסים, והתאריכים הכלולים בו בכל עת ולפי שיקול דעתה. שינויים אלו יחייבו את מגיש הבקשה לפרס ו/או הזוכה בפרס בכל עת ולפיכך מתבקש כל מועמד המעוניין להשתתף בתכנית לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתכנית מעת לעת.
• פרסומים אלו יוצגו באתר האינטרנט של הפסטיבל (בכתובת csf.sapir.ac.il)
• הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל ו/או להפסיק את התכנית וההכנות לקראתה בכל עת.
• כמו כן שומרת הנהלת הפסטיבל לעצמה את הזכות לשנות את אופן / גובה / עצם הזכאות לפרס ו/או תנאיה, להפסיק את זכאות הזוכה לפרס ו/או להעביר את הפרס לזוכה אחר ו\או לבחור שלא להקרין סרט כלשהו והכל בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
• ההשתתפות בתכנית היא באחריות מגיש המועמדות בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי ממגישי המועמדות בכל הקשור לתכנית ו/או לאמור בתקנון, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שינתנו במסגרתה ו/או לכל הכרוך בכך.
• כתובת מייל לבירורים: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת .

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר