Hebrew (Israel)English (United Kingdom)

There are no translations available.


תקנון - תחרות קולנוע עלילתי עצמאי חדשני ושובר מוסכמות

       

1. הצהרת כוונות אמנותית
בכוונת בית הספר לאמנות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המכללה") לקיים תחרות קולנוע עלילתי עצמאי חדשני ושובר מוסכמות (להלן: "התחרות "), הצפויה להתנהל בפסטיבל קולנוע דרום  2014 (להלן: "הפסטיבל").
הפסטיבל והמכללה מזהים את המגמה החדשה והמרתקת בקולנוע הישראלי בה יותר ויותר יוצרים מפיקים סרטים עלילתיים באורך מלא ובתקציב הפקה מינימאלי, דבר המאפשר חופש יצירה וביטוי קולנועי רחב יותר. אנו מאמינים שמגמה זו עשויה להשפיע ולשנות את הקולנוע הישראלי המוכר.

2. מטרת התוכנית
ליצור מסגרת תחרותית המיועדת לסרטים עלילתיים עצמאיים דלי תקציב, המעודדת יצירה קולנועית ישראלית חדשנית ושוברת מוסכמות, המיועדת לערער ולאתגר את הקולנוע הישראלי הסדור. הפסטיבל מאמין בסרטים בהם יוצריהם מתבטאים בשפה קולנועית ייחודית ומוכנים להעז הן מבחינה צורנית והן מבחינה תכנית.

3. מהות הזכייה בתחרות
קרן הקולנוע הישראלי עתידה להשקיע בהפצת הסרט הזוכה במקום הראשון (להלן: "ההשקעה").
סכום ההשקעה בסרט הזוכה במקום הראשון עתיד לעמוד על סך של 12,000 ₪ (שנים עשר אלף שקלים חדשים). הסכום יוענק לבמאי הסרט ולצורך הפצתו בלבד.
סכום ההשקעה בהפצת הסרט יוענק לסרט הזוכה מבין הסרטים שיתקבלו לתחרות וישתתפו בה בכפוף ובהתאם לאמור בפרק תנאי הענקת סכום ההשקעה (להלן).

4. רשאים להגיש מועמדות
רשאים להגיש מועמדות   במאי קולנוע ישראליים לסרטים עלילתיים עצמאיים באורך של 60 דק' ומעלה, ואשר מועד הפקתם הסתיים בין התאריכים8/6/2013 ל- 1/5/2014על מנת לאפשר הצגתם בפסטיבל קולנוע דרום, אשר עתיד להיפתח ב- 8.6.2014.

5. מה מגישים?
5.1 טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית וחתום ע"י מגיש המועמדות לפרס (להלן: "הטופס האלקטרוני") המפורסם באתר הפסטיבל שכתובתו  Csf.sapir.ac.il (להלן: "אתר האינטרנט של הפסטיבל"). לחץ/י כאן למעבר לטופס 
5.2 סינופסיס קצר (באמצעות הטופס האלקטרוני).
 5.3 עותק אחד של די וי די עבור : נועה קולקר רח' העבודה 6\32 תל אביב. וגם לינק לצפייה בסרט (במידה והסרט לא הושלם תוגש גרסאת ראף קאט). את הלינק והסיסמא יש לשלוח למייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5.4 במידה והסרט יתקבל לתחרות הפסטיבל, יש לשלוח עד ל-15.5.2014 עותק המיועד להקרנה של הסרט בפורמט הקרנה איכותי עם כתוביות בעברית ובאנגלית או תרגום דיגיטלי בעברית ובאנגלית. המכללה תודיע על הפורמט הנדרש לצורך כך, וכן על מועדי ההגשה ותנאים נוספים, ככל שיהיו.
 5.5. במידה והסרט יתקבל לתוכנית הפסטיבל, יש לשלוח בנוסף: 2 פוסטרים, טריילר של הסרט על בטא / מיני די.וי / די.וי.קאם, יש להקפיד לרשום על הסרט     TC כניסה ויציאה, שיטת הקרנה ופורמט סאונד. המכללה רשאית להוסיף ו/או לשנות מדרישותיה בקשר לתנאים אלו.
 5.6 לתיאום לוחות זמנים לסיום הפקת הסרט, ככל שלא הסתיימה הפקתו (יש ליצור קשר במייל עם נועה קולקר בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 6. לוחות זמנים
הגשת המועמדות לתחרות תתבצע עד ליום 9.3.2014.   
הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה. 

 הועדה תבחן את הסרטים שיוגשו, ותהא רשאית להעניק עדיפות לסרטים שהקרנת הבכורה שלהם תהיה במסגרת הפסטיבל. 
הסרטים הנבחרים להשתתף בתחרות ייבחרו עד ל- 25.4.2014, בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי הועדה.  
בכוונת הנהלת הפסטיבל להביא את הסרטים שיתקבלו לתחרות להקרנה במהלך ימי הפסטיבל, העתיד להתקיים בין 8-12 ביוני 2014. עם זאת, אין המכללה יכולה להתחייב, מטעמים שונים (לרבות ביטחוניים ו/או כאלה שקשורים בתיאום לוחות זמנים) כי אכן יוקרן סרט כלשהו.    
שיבוץ הסרטים שיתקבלו להשתתף בתחרות הפסטיבל ומספרם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.
העברת עותק סופי למשרדי הפסטיבל - עד ליום  ה' 15.5.2014.

 הכרזה על הסרט הזוכה בתחרות מבין הסרטים שייבחרו להשתתף בפסטיבל תיעשה במעמד טקס הסיום של הפסטיבל או במועד אחר אותו תקבע הנהלת הפסטיבל. 
הענקת הפרס תהיה בהתאם לקבוע בתקנון זה, ומותנית, בין היתר בהשתתפות הבמאי בטקס.
סכום ההשקעה עצמו יוענק ויועבר ישירות על ידי קרן הקולנוע הישראלי ו/או כל גורם אחר שיתמכו בפסטיבל.

 הנהלת הפסטיבל ו/או המכללה, יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים,
ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י תקנון זה, וזאת מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת
.

7. תנאי הענקת סכום ההשקעה
7.1 הענקת סכום ההשקעה מותנה בהגשת תכנית הפצה לקרן הקולנוע הישראלי הכוללת לפחות סינמטקים ברחבי הארץ, כאשר תינתן עדיפות לתוכנית הכוללת אפשרויות הפצה מסחרית רחבות יותר.
 7.2 תנאי התחרות ו/או תנאי מתן ההשקעה ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר הפסטיבל ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל. 
7.3 הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את התחרות ו/או להפסיקה בכל עת. 
7.4 המשתתפים בתחרות מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ועם כל מי מטעמה במידה סבירה בכל הנוגע בפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט. מפיקי ויוצרי הסרט יופיעו באירוע הקרנת הסרט, ויעשו כל שביכולתם על מנת שמשתתפי הסרט יהיו נוכחים גם הם באירוע ההקרנה. 

 המשתתפים בתחרות מתחייבים כי החל מרגע בחירת הסרטים שישתתפו בתחרות, סרטים אלו לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור לפני הקרנתם בפסטיבל, אלא בתיאום עם הנהלת הפסטיבל.
המשתתפים בתחרות מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה על פי דרישות הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמם, אשר יכללו כתוביות בעברית ובאנגלית או תרגום דיגיטלי בעברית ובאנגלית. העותק יועבר להנהלת הפסטיבל לא יאוחר מתאריך 15.5.14, והפסטיבל יהיה רשאי לעשות שימושים בכתוביות ו/או בתרגום הדיגיטלי לצורך השימושים בסרטים כקבוע בתקנון זה.  
הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתחרות במסגרת אירועי פסטיבל קולנוע דרום 2014, וכן להשתמש, באופן ובמדיה לפי שיקול דעתה של המכללה בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות או עד 10% מאורך כל סרט, לפי הארוך מביניהם, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות המכללה, לרבות קידום הפסטיבל ושיווקו.   
באחריות היוצרים והמפיקים להסדיר את כל הזכויות וההרשאות הדרושות מצדדים שלישיים להקרנות בפסטיבל.
כל מס ו/או תשלום שיחול בגין הזכיה בתחרות, לרבות מע"מ, אם יחול, יחולו על הזוכה בלבד.
המשתתפים בתחרות מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה ובטופס ההרשמה, וכן חומרים נוספים ככל שיידרשו על ידי הנהלת הפסטיבל מעת לעת.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 להלן, במידה ומי מהזוכים לא יממש את סכום ההשקעה בהפצת הסרט אשר נתקבל מטעם קרן הקולנוע הישראלי (בחלקו או במלואו), תוך 12 חודשים מיום הזכייה, תהיה המכללה ו/או הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את הזכיה כולה או חלקה ו/או להעבירה לזוכה אחר לפי שיקול דעתה.

8. כללי
האמור במסמך זה מהווה תקנון ההשתתפות בתחרות. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו לרבות תנאי מתן הפרסים, והתאריכים הכלולים בו בכל עת ולפי שיקול דעתה. שינויים אלו יחייבו את מגיש המועמדות לתחרות ו/או הזוכה בתחרות בכל עת ולפיכך מתבקש כל מועמד המעוניין להשתתף בתחרות לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתחרות מעת לעת. פרסומים אלו יוצגו באתר האינטרנט של הפסטיבל (בכתובת csf.sapir.ac.il  ). 
הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל ו/או להפסיק את התחרות בכל עת    . 
כמו כן שומרת הנהלת הפסטיבל לעצמה את הזכות לשנות את אופן / גובה / עצם הזכאות לפרס ו/או תנאיה, להפסיק את זכאות הזוכה לפרס ו/או להעביר את הפרס ליוצר אחר ו/או לקבוע מספר אחר של זוכים ולחלק ביניהם את המענק, והכל בכל שלב ומכל סיבה שהיא    .
מובהר, כי המכללה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא לאי קבלת מענק ההשקעה מהקרן – כולה או חלקה אצל הזוכים.  
ההשתתפות בתחרות היא באחריות מגיש המועמדות בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי ממגישי המועמדות בכל הקשור לתחרות ו/או לאמור בתקנון, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שינתנו במסגרתה ו/או לכל הכרוך בכך.
 כתובת מייל לבירורים: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
1. הצהרת כוונות אמנותית
בכוונת המחלקה  לאמנות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "המחלקה") לקיים תחרות קולנוע עלילתי עצמאי בועט וחתרני (להלן: "התחרות "), הצפויה להתנהל בפסטיבל קולנוע דרום  2013 (להלן: "הפסטיבל"). 
הפסטיבל והמחלקה מזהים את המגמה החדשה והמרתקת בקולנוע הישראלי בה יותר ויותר יוצרים מפיקים סרטים עלילתיים באורך מלא ובתקציב הפקה מינימאלי, דבר המאפשר חופש יצירה וביטוי קולנועי רחב יותר. אנו מאמינים שמגמה זו עשויה להשפיע ולשנות את הקולנוע הישראלי המוכר. 
 
 
*
Web Design: Olga Goltser