Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
תקנון פרסים יעודים ליוצרים צעירים

1. הצהרת כוונות אמנותית
בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: "בית הספר") ופסטיבל קולנוע דרום 2014 (להלן: "הפסטיבל"), מבקשים לסלול דרך ליוצרים צעירים המתקשים ביצירת סרטים בשל העדר המימון ומשאבים הפקתים.
הסרטים בהם אנו מתעניינים הם סרטים הכוללים התבטאות של היוצר בשפה קולנועית ייחודית משלו;  יוצרים שמוכנים להתיימר ולהעיז הן מבחינה צורנית והן מבחינה תוכנית, ולספר סיפורים מורכבים שיכולים להיחשף אך ורק בעזרת עשייה קולנועית.
אנו מתעניינים בסרטים המציעים לצופים מסע קולנועי, שלעיתים אינו ברור ומוגדר, אבל תמיד מלא באנושיות ואהבת אדם. מסע שהוא לא רק מסע נרטיבי, אלא גם מסע צורני המחפש אחר דרכים חדשות של מבע קולנועי. מסע שאין בסופו סימני קריאה, אלא דווקא שורה של סימני שאלה מסקרנים ומרתקים.

2. הפרסים
• במסגרת התחרות יוענקו עד 4 פרסים ייעודיים בסך כולל של כ-70,000 (לכל הסרטים יחד, שיזכו בתחרות, לפי חלוקה אותה תקבע מנהלת התחרות).
• הפרסים יוענקו ליוצרים צעירים של סרט/ים אשר נמצאים בשלבי הפקה מתקדמים של סרט עלילתי באורך מלא ו/או סרט תיעודי, ו/או ליוצרים הפועלים לפיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא ו/או לפיתוח סרט תיעודי.
• תכליתם של פרסים אלו לאפשר פיתוח רעיוני נאות, לצורך קידום יצירת סרטים חדשים.

3. הטבות נוספות אותן מתכננת המחלקה להעניק לזוכה/ים ואופן שיתוף הפעולה בין המחלקה ובינו/ם:
• בית הספר ישקול להעמיד לרשות פרויקטים מסוימים שייבחרו על ידו ועל פי שיקול דעתו, בזמנים שיתואמו עמו ועל בסיס ציוד ו/או מקום פנוי, אפשרות לעשות שימוש בציוד בית הספר (צילום ועריכה), ליווי אומנותי והפקתי, וכן ישקול העמדת מערך השיווק וההפצה שלו לטובת הזוכה/ים בפרסים, בהתאם לתנאים המקובלים בבית הספר.
• הענקת ההטבות הנ"ל – כולן או חלקן, ובחירת הפרויקטים כאמור (ככל שייבחרו) יעשו בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של בית הספר.

4. תנאי הענקת הפרסים
• הפרויקטים שיוגשו יועברו לבחינה ע"י ועדה שתמונה ע"י הנהלת הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם לפי שיקול דעתה.
• הועדה תבחר את היוצרים והיצירות המתאימים לקבלת הפרס/ים לפי שיקול דעתה המוחלט.
• הועדה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה מהו גובה הפרס שיינתן לכל זוכה, וכן את כמות היוצרים ו/או היצירות שתיבחרנה. למען הסר ספק, הועדה אינה מתחייבת שכל זוכה ו/או פרויקט יקבל סכום זהה.
• הועדה רשאית לא להעניק את מספר הפרסים האמורים לעיל ו/או לא להעניק כל פרס במידה ולא ימצא פרויקט ראוי לפי שיקול דעתה וכן לחלק את הפרס בין מס' יצירות ו/או יוצרים כאמור לעיל.
• הפרסים הינם בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע ומותנים בהעברת הכספים המתאימים למחלקה.
• הפרסים מותנים בחתימת הזוכים בתחרות על הסכם עם בית הספר, בהתאם לנהלים המקובלים בבית הספר, אשר יכלול בין היתר את ההוראות הבאות:*בפרסים שיינתנו יעשה שימוש אך ורק לצרכים אליהם יועדו – ככל שנקבע להם ייעוד, כאמור בסעיף 3 לעיל.

*הסרט/ים הזוכה/ים יופק/ו בהתאם לסינופסיס שהוגש וכן להנחיות בית הספר ככל שינתנו.
* מקבל הפרס ישלים את הסרט במועד שייקבע על ידי בית הספר, ובהתאם להנחיותיו, ככל שיינתנו.
* כל יוצר שיצירתו זכתה בפרס במסגרת תחרות זו, מתחייב לשלב לוגו דינמי של בית הספר ובנוסף קרדיט של המועצה הישראלית לקולנוע - מנהל תרבות בתחילתה ובסופה של היצירה, וזאת לפרק זמן ובגודל, כפי שייקבעו על ידי בית הספר.
* יצירה שתזכה בפרס תוקרן לראשונה בפסטיבל קולנוע דרום בשנה שלאחר תום הפקתה, אלא אם יחליט בית הספר אחרת. לא יעשה כל שימוש ביצירה ע"י היוצר ו/או מי מטעמו לפני הקרנתה בפסטיבל כאמור, אלא אם יינתן לכך אישור בית הספר בכתב ומראש.
* לבית הספר ו/או לכל מי מטעמו תהיה הזכות הלא בלעדית לעשות בסרט – כולו ו/או חלקו, בנוסף לאמור לעיל את הפעולות הבאות: הקרנתו במסגרת פעילויות בית הספר ו/או פעילויות הקשורות בפסטיבל וכן לצורך פעילויות שיווק ויחסי ציבור הקשורים למכללה, לבית הספר ו/או לפסטיבל, בתיאום והסכמת היוצר. היוצר לא יסרב לשימושים כאמור מטעמים בלתי סבירים.

• הפרסים יוענקו אך ורק ליוצרים אשר עמדו בלוחות הזמנים לרבות מועדי הגשת כל החומרים הנדרשים בתקנון זה ובכללם טופס הרישום באתר האינטרנט של הפסטיבל, וחומרים נוספים ככל שיידרשו על ידי בית הספר.
·  תנאי התחרות ו/או תנאי מתן הפרסים ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר המחלקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
*כל מס ו/או תשלום מעבר לסכום הנ"ל בגין קבלת הפרס ו/או הפקת הסרט ככל שיהיה צורך בתשלומו יחול על זוכה הפרס בלבד.

5. לוחות זמנים
• הגשת המועמדות לתחרות - עד ליום א' -27.4.2014 בשעה 14:00 למשרדי הפסטיבל בבית הספר, או עד לכל מועד אחר (ככל שישתנה בהתאם לפרסום באתר הפסטיבל ו/או בית הספר).
• בחינת הסרטים המועמדים ובחירת הזוכים תסתיים ב-9.6.2014 או בסמוך למועד זה. הבחינה ובחירת המועמדים תיעשה בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של שלושת השופטים שימונו לצורך העניין על ידי הנהלת הפסטיבל, במסגרת הועדה.
• שמות הזוכים יפורסמו במהלך פסטיבל קולנוע דרום 2014, בטקס תחרות הבוגרים, העתיד להתקיים ביום ה' 12/6/14. (יש להתעדכן באתר הפסטיבל על המועד הסופי).
• הכרזה על היוצרים ו/או היצירות הזוכות תפורסם לאחר הפסטיבל, עד ליום 20/6/14 באתר האינטרנט של פסטיבל קולנוע דרום שכתובתו:  http://csf.sapir.ac.il/.
• הפרס עצמו יוענק לאחר ובכפוף לקבלתו אצל המכללה מהגורמים התומכים, כאמור בסעיף 4 לעיל.

6. זכאים להגיש מועמדות לפרס

• יוצרים צעירים שזהו סרטם הראשון או השני.

• פרס זה אינו מיועד לסטודנטים ולסרטים שנעשים במסגרת לימודית כלשהי.

• מועמד המשמש גם כעובד של המכללה ו/או הפסטיבל, רשאי להשתתף בתחרות, אולם לא יהיה זכאי לכל פרס כספי במסגרת השתתפותו.

7. מה מגישים?

טופס הרשמה מודפס מלא וחתום ע"י היוצר המגיש מועמדות לפרס. (את הטופס ניתן למלא באתר הפסטיבל : csf.sapir.ac.il)

הנהלת הפסטיבל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט ו/או יוצר אשר פרטיו הרשומים בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים.

בנוסף יש להגיש את המסמכים הבאים לפי הפירוט שלהלן:

לפיתוח תסריט עלילתי

• סינופסיס מורחב 5 עמודים

• הצהרת כוונות היוצר

• תיאור דמויות

לפיתוח סרט תיעודי

• תחקיר עד 5 עמודים

• תקציר עד 5 עמודים

• 6 סצנות מתוך הסרט

להשלמת הפקה סרט תיעודי וסרט עלילתי באורך מלא

• סינופסיס שאורכו לא יעלה על עמוד אחד

• הצהרת כוונות היוצר

• ראפ קאט

• לוחות זמנים להשלמת הפרויקט

• תקציב ומקורות מימון נוספים

הפרויקטים יוגשו ב-4 עותקים למשרדי פסטיבל קולנוע דרום, לידי נועה קולקר
בכתובת: פסטיבל קולנוע דרום, בית הספר לאמנויות הקול והמסך, המכללה האקדמית ספיר, ד.נ חוף אשקלון 79165 לבירורים: 077-9802657 /  ">  כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת   

8. כללי
האמור במסמך זה מהווה תקנון התחרות. בית הספר רשאי לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו לרבות התאריכים הכלולים בו בכל עת ולפי שיקול דעתו. שינויים אלו יחייבו את מגיש הבקשה לפרס ו/או הזוכה בפרס בכל עת ולפיכך מתבקש כל מועמד לעיין בפרסומי בית הספר הנוגעים לתחרות מעת לעת.

פרסומים אלו יוצגו באתר האינטרנט של בית הספר שכתובתו:  http://cinema.sapir.ac.il

ו/או באתר פסטיבל קולנוע דרום שכתובתו:  http://csf.sapir.ac.il/

בית הספר ו/או הוועדה רשאים לשנות את מספר הפרסים האמורים לעיל, וכן לא להעניק כל פרס במידה ולא ימצא פרויקט/ים ראוי לפי שיקול דעתם. כן יהיו בית הספר ו/או הוועדה רשאים לבטל את הזכאות לפרס במידה ולא יעמוד המועמד בתנאי הענקתו ו/או להעניקו לאחר, וכן לשנות את הסכום המוענק מכל סיבה ולפי שיקול דעתה המוחלט.

כמו כן רשאים בית הספר ו/או הוועדה לשנות את אופן / גובה / עצם הזכאות לפרס ו/או תנאי התחרות ו/או תנאי הענקת הפרס, להפסיק את זכאות הזוכה לפרס ו/או להעביר את הפרס לזוכה אחר בכל שלב ומכל סיבה שהיא. בית הספר שומר לעצמו את הזכות לבטל את התחרות ו/או להפסיקה בכל שלב.

ההשתתפות בתחרות היא באחריות מגיש המועמדות בלבד. בית הספר ו/או המכללה ו/או הוועדה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי ממגישי המועמדות בכל הקשור לתחרות ו/או לאמור בתקנון, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שינתנו במסגרתה ו/או לכל הכרוך בכך.
 
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר