Hebrew (Israel)English (United Kingdom)


טופס הרשמה – פרסים יעודים ליוצרים צעירים


להורדת טופס ההרשמה

1. שם מגיש ההצעה ותפקידו בהפקה:___________________

2. שם הפרויקט:_________________________________

3. הז'אנר (תיעודי / דרמה / ניסיוני / אנימציה / אחר – נא פרט) _______________________

4. פרטים ליצירת קשר:
כתובת דואר _____________________________________טלפון ___________

_________ e-mail ___________ נייד

5. תמיכה ומימון:

6. האם סרט זה נתמך בעבר ע"י פסטיבל קולנוע דרום? כן / לא.
האם פרויקט זה קיבל סיוע ממקורות אחרים ? כן / לא.
אם כן, יש לפרט את המקורות ואת סכומי התמיכה:


7. הצהרה:
הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את תנאי התקנון והנני מסכים להם. הנני מתחייב/ת כי כל זכויות היוצרים
וזכויות הקניין הרוחני בחומרים שיוגשו למכללה ובסרט שייכות לי וכי אין בהשתתפותי בתחרות וקיום
תנאיה משום הפרת כל זכות קניין רוחני ו/או פגיעה מכל סוג שהוא בצדדים שלישיים ו/או הפרה של כל דין.
כמו כן, הנני מצהיר כי כל הפרטים במסמך זה הנם נכונים.

8._____________ _____________ ___________ _______ 

      תאריך           ש ם ו מ ש פ ח ה      ח ת י מ ה        ת.ז. 
 
*
עיצוב האתר: אולגה גולצר